Provozní řád Klubovny

Článek 1

Úvodní ustanovení a základní údaje

Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytového prostoru.

Vlastníkem objektu „Klubovna Číbuz“ je obec Skalice
Skalice 32, 503 03 Smiřice
IČO: 00269492

Název a adresa prostor: Klubovna Číbuz, Číbuz 33, 503 03 Smiřice

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Faltová, info@klubovnacibuz.cz, 725 038 186

Článek 2

Zajištění pořádku a čistoty

Uživatelé jsou povinni udržovat v objektu pořádek a čistotu. Správce je povinen zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech objektu.

 • Úklid v Klubovně včetně vynášení odpadu do popelnice na zahradě objektu, si zapůjčitelé zajišťují sami.

 • Veškeré společné prostory je nutné uvést do stejného stavu jako před příchodem (tj. umýt toalety a vytřít chodbu).

 • Nevstupovat do prostor, které nejsou předmětem zapůjčení a to i v případě, že jsou odemčeny.

 • Umýt a uklidit použité nádobí, vymýt použité lednice.

 • Vytřít podlahu, omýt výčep a utřít stoly.

Článek 3

Otevírání, zamykání a přístup do objektu

Hlavní vchodové dveře a bránu do zahrady je třeba zavírat, pokud není zajištěno hlídání osobních věcí v prostorách Klubovny.

Každý zapůjčitel zodpovídá za osoby, kterým otevře vstupní dveře.

Zapůjčitel je zodpovědný za své návštěvy, je rovněž povinen zajistit jejich příchod a odchod tak, aby nerušili ostatní uživatele budovy.

Před odchodem vypnout všechny spotřebiče a zhasnout světla.

Je zakázáno pořizovat si kopie klíčů bez písemného souhlasu vlastníka.

Článek 4

Užívání společných částí, prostor a zařízení objektu

Společné části objektu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v objektu.

 • Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení objektu není ve společných prostorách dovoleno.

 • Je nutné užívat zařízení podle návodu a k účelu, pro který jsou určena.

 • Je zakázáno používání ozvučení a projektoru bez proškolení.

 • Veškerá nastavení techniky je nutno uvést do původního stavu.

 • Umožnění vstupu jakýkoliv zvířat do objektu, včetně prostor zahrady, je přísně zakázáno.

 • Je přísně zakázáno kouřit v jakýkoliv vnitřních prostorách Klubovny.

 • Je potřeba zabezpečit, aby věci uložené v prostorách Klubovny nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

 • Je nutné bezodkladně nahlásit veškeré závady na info@klubovnacibuz.cz.

Článek 5

Ostatní ustanovení

Je zakázáno jakkoliv zasahovat do stavu a vybavení nebytového prostoru (elektro a vodoinstalace, zařizovací předměty, příčky, radiátory, okna, dveře, podlahové krytiny, apod.) bez předchozího písemného povolení majitele. V případě, že zapůjčitel provede úpravy bez souhlasu správce, či poškodí vybavení vlastní nedbalostí nebo špatným zacházením, bude vzniklou škodu hradit a uvede zařízení do původního stavu na vlastní náklady. Za majetek vnesený do prostor Klubovny a za jejich zajištění proti odcizení odpovídá zapůjčitel a uživatel sám.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k okamžitému zrušení zapůjčení prostor Klubovny.